ޚަބަރު
އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ “ރަމަޟާން ބާޒާރު” ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބާއްވަމުންދާ އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ “ރަމަޒާން ބާޒާރު” ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މި ޕްރޮމޯޝަން އޭޕްރިލް 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ އެސްޓީއޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މަކިޓާ ޝޯރޫމް، އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަން އަދި ލ. ފޮނަދޫގެ ފިހާރައިގަ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ސާމާނުތަކަށް 50 އިންސައްތައާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ “ރަމަޒާން ބާޒާރު” ގައި ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ކޫޕަން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރޯދަ މަސްނިމުމުން ގުރުއަތު ނެގޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތައް

  • މި ލަކީޑްރޯ އިން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ ގިފްޓް ވައުޗާރ އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސް އިން ލިބޭނެ.
  • މީގެ އިތުރުން 6 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ މުދާ އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސްގެ އައުޓްލެޓްތަކުން ބައްލަވައި ގެނެވިދާނެ. މިގޮތުން ސިމެންތި, ހިލަ, ހިލަވެލި، އަދި ނިޕޯން ޕެއިންޓް ފަދަ އާންމުކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައްވެސް އިނާމު ލިބޭ ނަސީބުވެރިންނަށް ނެންގެވިދާނެއެވެ.
  • ނިޕޯން ޕެއިންޓް އަކީ ސިންގަޕޫރްގެ ނަންބަރު ވަން ޕެއިންޓް ބްރޭންޑް. އެސްޓީއޯއަކީ ނިޕޯން އަދި މަކިޓާގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރަޒައިޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ
ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ “ރަމަޟާން ބާޒާރު” ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބާއްވަމުންދާ އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ “ރަމަޒާން ބާޒާރު” ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މި ޕްރޮމޯޝަން އޭޕްރިލް 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ އެސްޓީއޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މަކިޓާ ޝޯރޫމް، އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަން އަދި ލ. ފޮނަދޫގެ ފިހާރައިގަ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ސާމާނުތަކަށް 50 އިންސައްތައާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ “ރަމަޒާން ބާޒާރު” ގައި ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ކޫޕަން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރޯދަ މަސްނިމުމުން ގުރުއަތު ނެގޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތައް

  • މި ލަކީޑްރޯ އިން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ ގިފްޓް ވައުޗާރ އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސް އިން ލިބޭނެ.
  • މީގެ އިތުރުން 6 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ މުދާ އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސްގެ އައުޓްލެޓްތަކުން ބައްލަވައި ގެނެވިދާނެ. މިގޮތުން ސިމެންތި, ހިލަ, ހިލަވެލި، އަދި ނިޕޯން ޕެއިންޓް ފަދަ އާންމުކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައްވެސް އިނާމު ލިބޭ ނަސީބުވެރިންނަށް ނެންގެވިދާނެއެވެ.
  • ނިޕޯން ޕެއިންޓް އަކީ ސިންގަޕޫރްގެ ނަންބަރު ވަން ޕެއިންޓް ބްރޭންޑް. އެސްޓީއޯއަކީ ނިޕޯން އަދި މަކިޓާގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރަޒައިޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ
ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!