ޚަބަރު
ރައީސްގެ ރިޔާސީކެމްޕެއިންގައި ދެއްކި ވާހަކަ ހިމެނޭ ފޮތް އެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ކެމްޕެއިނުގައި ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ހިމެނޭ ފޮތް ޗާޕްކޮށްގެން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް އެ ފޮތް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 7 އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއިއްޒު ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް މިފޮތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައިއެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ 33 ދުވަހާއި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިންގެ 20 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެވެ.

ތ. އަތޮޅަށް އިއްޔެ ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ވޭމަންޑޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ ފޮތުގެ ބޭނުމަކީ އެ މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ވީ ވައުދުތައް ގެއްލިޔަ ނުދީ، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހަނދާނުގައި އެ ވާހަކަފުޅުތައް އަބަދަށް ހަރުލެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވައުދެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެ ވައުދެއް ފުއްދައި ދިނުމަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވާޖިބެކެވެ. ވިދާޅުވީ، ބަހާއި އަމަލާ ދިމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިންގައި ވޭމަންޑު އަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ވެސް މި ސަރުކާރުގައި ފުއްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވައުދުތައް ތަކުރާރު ކުރައްވައި އެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އަމިއްލަ އިގުތިސާދީ ބާރުވެރިކަމާއި ސިއްހީ ރަނގަޅު ހިދުމަތާއި އެކިއެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސްގެ ރިޔާސީކެމްޕެއިންގައި ދެއްކި ވާހަކަ ހިމެނޭ ފޮތް އެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ކެމްޕެއިނުގައި ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ހިމެނޭ ފޮތް ޗާޕްކޮށްގެން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް އެ ފޮތް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 7 އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއިއްޒު ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް މިފޮތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައިއެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ 33 ދުވަހާއި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިންގެ 20 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެވެ.

ތ. އަތޮޅަށް އިއްޔެ ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ވޭމަންޑޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ ފޮތުގެ ބޭނުމަކީ އެ މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ވީ ވައުދުތައް ގެއްލިޔަ ނުދީ، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހަނދާނުގައި އެ ވާހަކަފުޅުތައް އަބަދަށް ހަރުލެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވައުދެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެ ވައުދެއް ފުއްދައި ދިނުމަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވާޖިބެކެވެ. ވިދާޅުވީ، ބަހާއި އަމަލާ ދިމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިންގައި ވޭމަންޑު އަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ވެސް މި ސަރުކާރުގައި ފުއްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވައުދުތައް ތަކުރާރު ކުރައްވައި އެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އަމިއްލަ އިގުތިސާދީ ބާރުވެރިކަމާއި ސިއްހީ ރަނގަޅު ހިދުމަތާއި އެކިއެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!