ޚަބަރު
ދިވެހި ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާ- ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ނަފްސާނީ ފަރުވާއާ ބެހޭ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުުން އޮތީ ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އައު ކަމެއް ނަމަވެސް، ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީރުވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެފަރާތާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދިވެހި ޅެމުން ނަަފްސާނީ ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެކަމުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި،ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ)، މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރ، ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ އަދި ދަމަަނަވެށިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ވަޒީރު ވަނީ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިވެހި ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާ- ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ނަފްސާނީ ފަރުވާއާ ބެހޭ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުުން އޮތީ ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އައު ކަމެއް ނަމަވެސް، ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީރުވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެފަރާތާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދިވެހި ޅެމުން ނަަފްސާނީ ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެކަމުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި،ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ)، މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރ، ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ އަދި ދަމަަނަވެށިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ވަޒީރު ވަނީ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!