ޚަބަރު
ރައީސް މުލިއާ ގެއަށް ހޯމަ ދުވަހު ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މުލިއާ ގެއަށް ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މުލިއާ ގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މުލިއާގެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ވެރިކަމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ގެ އަމިއްލަ ގެ ކޮޅުގައި ތިންމަސްވަންދެން މަޑު ކުރެއްވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބަދުލް ގައްޔޫމް އާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ވެރިކަމުގައި ދިރި އުޅުއްވީ މުލިއާ ގޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މުލިއާގޭގައި ދިރިއުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވީ އަމިއްލަ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހީ ގައެވެ.

މުލިއާގެ އަކީ އައްސުލްތާން މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީންގެ ވެރިކަމުގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ ބިނާއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް މުލިއާ ގެއަށް ހޯމަ ދުވަހު ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މުލިއާ ގެއަށް ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މުލިއާ ގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މުލިއާގެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ވެރިކަމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ގެ އަމިއްލަ ގެ ކޮޅުގައި ތިންމަސްވަންދެން މަޑު ކުރެއްވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބަދުލް ގައްޔޫމް އާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ވެރިކަމުގައި ދިރި އުޅުއްވީ މުލިއާ ގޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މުލިއާގޭގައި ދިރިއުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވީ އަމިއްލަ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހީ ގައެވެ.

މުލިއާގެ އަކީ އައްސުލްތާން މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީންގެ ވެރިކަމުގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ ބިނާއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!