ޚަބަރު
ބޭނުން ސުވާލެއްކޮށްގެން ސީދާ ވަޒީރު ޑރ އައިޝަތުޝިހާމްގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ ފޭސްބުކްލައިވެއް!

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީ އާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމާ، ފޭސްބުކް ލައިވެއްގައި ވަގުތުން، ސުވާލުކޮށް ޖަވާބު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް، އެ ވުޒާރާއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިއްޔެ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ލައިވް ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ 8 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ކަމަށެވެ.

ފޭސްބުކް ލައިވް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ކޮމެންޓު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ގެންދަވާނޭ ކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ މިފަދައިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ފޭސްބުކްގެ ޒަރީއާއިން ޖަވާބުދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން އިތުރުވެ އާންމުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އެކަން ވެފައި ވަނިކޮށް ބާއްވާ ލައިވެކެވެ.

ދާދިފަހަކުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެސް ވަނީ ރައީސްގެ ޖަވާބުގެ ނަމުގައި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކް ލައިވެއް ބާއްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޭނުން ސުވާލެއްކޮށްގެން ސީދާ ވަޒީރު ޑރ އައިޝަތުޝިހާމްގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ ފޭސްބުކްލައިވެއް!

އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީ އާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމާ، ފޭސްބުކް ލައިވެއްގައި ވަގުތުން، ސުވާލުކޮށް ޖަވާބު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް، އެ ވުޒާރާއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިއްޔެ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ލައިވް ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ 8 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ކަމަށެވެ.

ފޭސްބުކް ލައިވް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ކޮމެންޓު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ގެންދަވާނޭ ކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ މިފަދައިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ފޭސްބުކްގެ ޒަރީއާއިން ޖަވާބުދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން އިތުރުވެ އާންމުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އެކަން ވެފައި ވަނިކޮށް ބާއްވާ ލައިވެކެވެ.

ދާދިފަހަކުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެސް ވަނީ ރައީސްގެ ޖަވާބުގެ ނަމުގައި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކް ލައިވެއް ބާއްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!