ޚަބަރު
ރެކޯޑަކަށް ފަހު ރެކޯޑެއް، އެއްދުވަހުން 9000 ފަތުރުވެރިން!

މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ނުވަހާހެއްހައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއްދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު 8,900 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ދެން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު 8,032 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
މިއަހަރުތެރޭގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީި ޖެނުއަރީ 13 ގައެވެ. އެއީ 7,703 ފަތުރުވެރިންނެވެ.
ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 236,730 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ޗައިނާއިންނެވެ. އެއީ 28,304 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 23,749 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އިޓަލީވިލާތް އޮތް އިރު ތިންވަނައިގައި އޮތް ރަޝިޔާއިން 21,399 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރެކޯޑަކަށް ފަހު ރެކޯޑެއް، އެއްދުވަހުން 9000 ފަތުރުވެރިން!

މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ނުވަހާހެއްހައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއްދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު 8,900 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ދެން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު 8,032 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
މިއަހަރުތެރޭގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީި ޖެނުއަރީ 13 ގައެވެ. އެއީ 7,703 ފަތުރުވެރިންނެވެ.
ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 236,730 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ޗައިނާއިންނެވެ. އެއީ 28,304 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 23,749 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އިޓަލީވިލާތް އޮތް އިރު ތިންވަނައިގައި އޮތް ރަޝިޔާއިން 21,399 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!