ޚަބަރު
ގޭބިސީތަކަށް ދޭ ފުށާއި ހަނޑޫ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލަަނީ

ރޯދަ މަހަށް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ދޭ ހަނޑުލާ ފުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ކޮންމެ ގެއަކަށް 10 ކިލޯގެ ހަނޑޫ ބަސްތާއަކާއި 10 ކިލޯގެ ފުށް ބަސްތާއެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ގޭބިސީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން، މި މަހުގެ 25 ގެ ކުރިން ނަންނޯޓު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަން ނޯޓުކުރުމަށް އޮންލައިން ފޯމަކާ އެކު ކުރި އިއުލާނު ހަމަ އިއްޔެ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ހަނޑުލާއި ފުށް ބޭނުންވާ މީހުން ނަން ނޯޓު ކުރަން ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް ހަދާތީކަމަށް ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އެތެރެކުރުމުގައި އިންޑިއާ އަށް ބަރޯސާ ނުވެ، ތުރުކީން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެނައުމަށް އެ ގައުމާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ހަނޑުލާއި ފުށް ބަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިގެ އިތުރުންވެސް ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގޭބިސީތަކަށް ދޭ ފުށާއި ހަނޑޫ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލަަނީ

ރޯދަ މަހަށް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ދޭ ހަނޑުލާ ފުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ކޮންމެ ގެއަކަށް 10 ކިލޯގެ ހަނޑޫ ބަސްތާއަކާއި 10 ކިލޯގެ ފުށް ބަސްތާއެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ގޭބިސީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން، މި މަހުގެ 25 ގެ ކުރިން ނަންނޯޓު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަން ނޯޓުކުރުމަށް އޮންލައިން ފޯމަކާ އެކު ކުރި އިއުލާނު ހަމަ އިއްޔެ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ހަނޑުލާއި ފުށް ބޭނުންވާ މީހުން ނަން ނޯޓު ކުރަން ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް ހަދާތީކަމަށް ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އެތެރެކުރުމުގައި އިންޑިއާ އަށް ބަރޯސާ ނުވެ، ތުރުކީން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެނައުމަށް އެ ގައުމާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ހަނޑުލާއި ފުށް ބަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިގެ އިތުރުންވެސް ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!