ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސްޓާފް ނައިޓްގައި އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށާއި މަޖިލީހަށް ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ސްޓާފް ނައިޓް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދު ﷲ ޝާހިދުއެވެ. މި ހަފްލާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި 25 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 5 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ ގޯލްޑް މެޑައްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އަދި 15 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 57 މުވައްޒަފަކަށް ބްރޯންޒް މެޑައްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ، މަޖިލީހުގައި 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 10 މުވައްޒަފަކަށް ސިލްވަރ މެޑައްޔާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 5 އަހަރާއި 10 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި 58 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ ޚިދުމަތުގެ ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ.

އަދި 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި 7 މުވައްޒަފަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ، އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑް 34 މުވައްޒަފަކަށް ދީފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސްޓާފް ނައިޓްގައި އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށާއި މަޖިލީހަށް ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ސްޓާފް ނައިޓް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދު ﷲ ޝާހިދުއެވެ. މި ހަފްލާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި 25 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 5 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ ގޯލްޑް މެޑައްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އަދި 15 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 57 މުވައްޒަފަކަށް ބްރޯންޒް މެޑައްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ، މަޖިލީހުގައި 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 10 މުވައްޒަފަކަށް ސިލްވަރ މެޑައްޔާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 5 އަހަރާއި 10 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި 58 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ ޚިދުމަތުގެ ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ.

އަދި 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި 7 މުވައްޒަފަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ، އެމްޕްލޯއީ އެވޯޑް 34 މުވައްޒަފަކަށް ދީފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!