ޚަބަރު
3 ރަށެއްގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ދެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި އާއި 1 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ގޮނޑި އާއި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނެއެވެ. އަދި ރ. ރަސްގެތީމުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށްވެސް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނެއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން މާލެ އާއިއެކު، ޖުމްލަ 8 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 11 ވޯޓު ފޮށި މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ބަހައްޓާނެއެވެ. އެގޮތުން، މާލޭގައި ބަހައްޓާ 3 ފޮށިވެސް ހުންނާނީ އައު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައެވެ. 3 ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުންވެސް މި ފޮށިތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފ. ފީއަލި، ފ. ބިލެތްދޫ، ފ. މަގޫދޫ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ފޮށިތަކުގައި ކުރިއަށްދާނީ ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަނެވެ.

ވ. ފެލިދޫ އާއި ރ. ރަސްގެތީމު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އެ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8އިން ހަވީރު 4އަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
3 ރަށެއްގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ދެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި އާއި 1 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ގޮނޑި އާއި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނެއެވެ. އަދި ރ. ރަސްގެތީމުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށްވެސް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނެއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން މާލެ އާއިއެކު، ޖުމްލަ 8 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 11 ވޯޓު ފޮށި މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ބަހައްޓާނެއެވެ. އެގޮތުން، މާލޭގައި ބަހައްޓާ 3 ފޮށިވެސް ހުންނާނީ އައު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައެވެ. 3 ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުންވެސް މި ފޮށިތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފ. ފީއަލި، ފ. ބިލެތްދޫ، ފ. މަގޫދޫ، ފ. ދަރަނބޫދޫގައި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ފޮށިތަކުގައި ކުރިއަށްދާނީ ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަނެވެ.

ވ. ފެލިދޫ އާއި ރ. ރަސްގެތީމު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އެ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8އިން ހަވީރު 4އަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!