ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެވުޒާރާއިން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަޙުގީގަށްފަހު އިތުރު މައްސަލައެއް ފާހަގަނުވާ ފޯމުތަކުގެ ލިސްޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ތަޙުގީގުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓަކަށްވުމާއެކު މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާން ވީގޮތުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަމަށް އެވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މައްސަލަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭސީސީން ދީފައިވާއިރު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ 59.6 އިންސައްތަ މީހުންގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އޭސީސީގެ ތަޙުގީގުންވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަދި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ތަޙުގީގުންވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ފްލެޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަޙުގީގަށްފަހު 5 ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އޭސީސީންވަނީ ލަފާދެއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުރި 60 އިންސައްތަ ފޯމުތަކާމެދު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެވުޒާރާއިން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަޙުގީގަށްފަހު އިތުރު މައްސަލައެއް ފާހަގަނުވާ ފޯމުތަކުގެ ލިސްޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ތަޙުގީގުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓަކަށްވުމާއެކު މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާން ވީގޮތުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަމަށް އެވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މައްސަލަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭސީސީން ދީފައިވާއިރު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ 59.6 އިންސައްތަ މީހުންގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އޭސީސީގެ ތަޙުގީގުންވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަދި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ތަޙުގީގުންވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ފްލެޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަޙުގީގަށްފަހު 5 ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އޭސީސީންވަނީ ލަފާދެއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުރި 60 އިންސައްތަ ފޯމުތަކާމެދު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!