ޚަބަރު
“އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް” ގެ ދެވަނަ ފޯރަމް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގައި

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމްގެ ދެވަނަ ފޯރަމް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުބާއީގައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ މުހިއްމު ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެފައިވާ ދުބާއީގައި ބާއްވާ މިފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައެވެ. ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޗައިނާގައެވެ. މިފޯރަމްގައި ޗައިނާގެ ގިނަ އިންވެސްޓަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މީގެ ފައިދާ ރާއްޖެއަށް އެތައް ގޮތަކުން ކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން ފޯރަމްގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ހުނާންގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުންވަނީ ރާއްޖެއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު ދައްކުވައިދޭ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފޯރަމެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިތުރު ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
“އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް” ގެ ދެވަނަ ފޯރަމް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގައި

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމްގެ ދެވަނަ ފޯރަމް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުބާއީގައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ މުހިއްމު ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެފައިވާ ދުބާއީގައި ބާއްވާ މިފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައެވެ. ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޗައިނާގައެވެ. މިފޯރަމްގައި ޗައިނާގެ ގިނަ އިންވެސްޓަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މީގެ ފައިދާ ރާއްޖެއަށް އެތައް ގޮތަކުން ކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން ފޯރަމްގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ހުނާންގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުންވަނީ ރާއްޖެއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު ދައްކުވައިދޭ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފޯރަމެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިތުރު ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!