ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތިން، އަންހެނަކު ބިމަށް ވައްޓާލައި، ކަރުގައި އޮތް ރަންފަށެއް ފޭރިގެންފި

ހުޅުމާލޭގައި މަގުމަތިން މިއަދު ފަތިހު އަންހެނަކު ބިމަށް ވައްޓާލައިގެން އޭނާގެ ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށެއް ފޭރިގެންފިއެވެ.

ފަތިހު ދުވަން ނިކުމެ އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކު ބިން މައްޗަށް ވައްޓާލައި އޭނާގެ ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށެއް ފޭރިގެންފިކަމަށް ސޯޝަލްމީޑިޔާގައި ވާހަކަދައްކަމުން އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

މި ހާދިސާ ކުރިމަތިވީ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ އިސްވެރިޔާކަން މީގެ ކުރިން ކުރި އަދި މިހާރުގެ ދުވުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) އަށެވެ.

މާޔަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ހިއްސާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 06:15 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ކްލޭ ސްޓޫޑިއޯ ހުންނަ މަގުން ދުވެފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލެއްގައި އަދި ދެމީހަކު އޭނާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށް ފޭރިގަނެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ.

މާޔަން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެކަން މިހާރު ވަނީ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފަށް ވިއްކަން އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭނަމަ ނޫންނަމަ އެ ފަށް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ އަންގާލަދިނުމަށް މާޔަން އެދިފައިވެއެވެ.

މާޔަން ވަނީ އެ ފަށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިކަމުގައި އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތިން، އަންހެނަކު ބިމަށް ވައްޓާލައި، ކަރުގައި އޮތް ރަންފަށެއް ފޭރިގެންފި

ހުޅުމާލޭގައި މަގުމަތިން މިއަދު ފަތިހު އަންހެނަކު ބިމަށް ވައްޓާލައިގެން އޭނާގެ ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށެއް ފޭރިގެންފިއެވެ.

ފަތިހު ދުވަން ނިކުމެ އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކު ބިން މައްޗަށް ވައްޓާލައި އޭނާގެ ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށެއް ފޭރިގެންފިކަމަށް ސޯޝަލްމީޑިޔާގައި ވާހަކަދައްކަމުން އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

މި ހާދިސާ ކުރިމަތިވީ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ އިސްވެރިޔާކަން މީގެ ކުރިން ކުރި އަދި މިހާރުގެ ދުވުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) އަށެވެ.

މާޔަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ހިއްސާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 06:15 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ކްލޭ ސްޓޫޑިއޯ ހުންނަ މަގުން ދުވެފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލެއްގައި އަދި ދެމީހަކު އޭނާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށް ފޭރިގަނެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ.

މާޔަން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެކަން މިހާރު ވަނީ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފަށް ވިއްކަން އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭނަމަ ނޫންނަމަ އެ ފަށް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ އަންގާލަދިނުމަށް މާޔަން އެދިފައިވެއެވެ.

މާޔަން ވަނީ އެ ފަށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިކަމުގައި އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!