ޚަބަރު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތަށް އަމުރު ނެރުއްވީ އެ އިސްލާހުތަކަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު އިސްލާހުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިސް ހިންގާނެ ގޮތް އެނގޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމާނީ މެންބަރުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ކޯޓު އަމުރާއެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގުނުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހު ވޯޓަށް ވަނީ އަހާފައެވެ. އެ ވޯޓުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން، މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 45 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ 87 މެންބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އޭރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި 6 މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު އެ ގޮނޑިތައް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން އެގޮނޑި ވެސް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް 6 މަހަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް އޮއްވައި، ގޮނޑިތައް ހުސްވުމުން އެ ގޮނޑިތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެހެންވެ، މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ގުނާއިރު އެ 7 ގޮނޑި ނުހިމެނުމަށް ގަވާއިދަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތަށް އަމުރު ނެރުއްވީ އެ އިސްލާހުތަކަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު އިސްލާހުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިސް ހިންގާނެ ގޮތް އެނގޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމާނީ މެންބަރުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ކޯޓު އަމުރާއެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގުނުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހު ވޯޓަށް ވަނީ އަހާފައެވެ. އެ ވޯޓުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން، މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 45 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ 87 މެންބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އޭރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި 6 މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު އެ ގޮނޑިތައް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން އެގޮނޑި ވެސް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް 6 މަހަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް އޮއްވައި، ގޮނޑިތައް ހުސްވުމުން އެ ގޮނޑިތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެހެންވެ، މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ގުނާއިރު އެ 7 ގޮނޑި ނުހިމެނުމަށް ގަވާއިދަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!