މަޢުލޫމާތު
އަލްމަންޑް: ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކުޑަ ކުޑަ އޮށެއް!

އަލްމަންޑަކީ ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކުޑަކުޑަ އޮށެކެވެ. އަދި ގިނައަދަދެއްގެ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ފޯރުކޮށްދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ގިނަ އެއްޗެކެވެ.

ވިޓަމިން އީ ގިނައިން ލިއްބައިދޭ އަލްމަންޑަކީ ލޭގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ހަކުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، އަދި އޭގައި އެކުލެވޭ މެގްނީޒިއަމްގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕުރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްދޭ މުހިންމު ބާވަތެކެވެ.


އަލްމަންޑްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ވިޓަމިން އޭ އާއި ވިޓަމިން-އީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު އަލިކޮށްދީ ސާފުކޮށްދެއެވެ. އަދި އަލްމަންޑް ބޭނުންކުރުމުން ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށްދީ އުޖާލާކޮށްދެއެވެ.

އަލްމަންޑް ތެލުން އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކޮށްދީ އިސްތަށި ފޭބުމާއި ހަންފޮޅުން ފަދަ އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.


ހެނދުނު އަލްމަންޑް ބޭނުންކުރުމަކީ މުޅި ދުވަހު ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތައެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެހީވެދޭ ކަމެކެވެ. ދުވާލަކު ގިނަވެގެން 14 އަލަމަންޑް ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަމަށާ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

މަޢުލޫމާތު
އަލްމަންޑް: ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކުޑަ ކުޑަ އޮށެއް!

އަލްމަންޑަކީ ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކުޑަކުޑަ އޮށެކެވެ. އަދި ގިނައަދަދެއްގެ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ފޯރުކޮށްދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ގިނަ އެއްޗެކެވެ.

ވިޓަމިން އީ ގިނައިން ލިއްބައިދޭ އަލްމަންޑަކީ ލޭގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ހަކުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، އަދި އޭގައި އެކުލެވޭ މެގްނީޒިއަމްގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕުރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްދޭ މުހިންމު ބާވަތެކެވެ.


އަލްމަންޑްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ވިޓަމިން އޭ އާއި ވިޓަމިން-އީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު އަލިކޮށްދީ ސާފުކޮށްދެއެވެ. އަދި އަލްމަންޑް ބޭނުންކުރުމުން ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށްދީ އުޖާލާކޮށްދެއެވެ.

އަލްމަންޑް ތެލުން އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކޮށްދީ އިސްތަށި ފޭބުމާއި ހަންފޮޅުން ފަދަ އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.


ހެނދުނު އަލްމަންޑް ބޭނުންކުރުމަކީ މުޅި ދުވަހު ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތައެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެހީވެދޭ ކަމެކެވެ. ދުވާލަކު ގިނަވެގެން 14 އަލަމަންޑް ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަމަށާ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!