ޚަބަރު
ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

“އަވައްޓެރި ފުލުހުން” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ވިޔަފާރީވެރިންނަށް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 14 ފިހާރަ އަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ވިޔަފާރިވެރިން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި “އަވައްޓެރި ފުލުހުން” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ދަނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަމިއްޔާ ތަކާ ސްކޫލް ތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

“އަވައްޓެރި ފުލުހުން” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި ފޭކް ސްލިޕް ދެނެގަތުމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ވިޔަފާރީވެރިންނަށް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 14 ފިހާރަ އަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ވިޔަފާރިވެރިން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި “އަވައްޓެރި ފުލުހުން” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ދަނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަމިއްޔާ ތަކާ ސްކޫލް ތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!