ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕް އުސޫލުތަކަށް އައިއެމްއެފްއިން ތައުރީފުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި ކުރިއަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމުގެ އުސޫލާއި އަވަސްކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް އައިއެމްއެފުން ތަޢުރީފުކޮށްފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ތަޢުރީފުކުރަށްވާފައި ވަނީ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް މިއަދު ކުރެއްވި އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.

މިއީ ދުބާއީގައި ކުރިޔަށްދާ ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024ގެ ހަވާސާގައި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ ލޮޅުން ތަކަށް ތައްޔާރުވެތިބުމަށް މާލީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ސްޓްރަކްޗަރަލް ރިފޯމްތަކާއި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އަދި އެކަމަނާ ވަނީ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު އާ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިފްތިތާޙީ ޚިޠާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ރީފޯމް ކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ކުރިއަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމުގެ އުސޫލާއި އަވަސްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕަށް އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ވަނީ ތަޢުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިޤްތިޞާދީ އިސްލާޙީ އެޖެންޑާއަށް އިތުބާރުކުރައްވާކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސަރުކާރުން ނިންމާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއްގެ ބިންގާ އެޅުމުގައި އެހީވެދޭނެކަން އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕް އުސޫލުތަކަށް އައިއެމްއެފްއިން ތައުރީފުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި ކުރިއަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމުގެ އުސޫލާއި އަވަސްކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް އައިއެމްއެފުން ތަޢުރީފުކޮށްފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ތަޢުރީފުކުރަށްވާފައި ވަނީ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް މިއަދު ކުރެއްވި އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.

މިއީ ދުބާއީގައި ކުރިޔަށްދާ ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024ގެ ހަވާސާގައި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ ލޮޅުން ތަކަށް ތައްޔާރުވެތިބުމަށް މާލީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ސްޓްރަކްޗަރަލް ރިފޯމްތަކާއި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އަދި އެކަމަނާ ވަނީ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު އާ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިފްތިތާޙީ ޚިޠާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ރީފޯމް ކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ކުރިއަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމުގެ އުސޫލާއި އަވަސްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕަށް އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖިއެވާ ވަނީ ތަޢުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިޤްތިޞާދީ އިސްލާޙީ އެޖެންޑާއަށް އިތުބާރުކުރައްވާކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސަރުކާރުން ނިންމާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއްގެ ބިންގާ އެޅުމުގައި އެހީވެދޭނެކަން އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!