ޚަބަރު
އިތުރު ތަމްރީނަށް، އިމާމުންނާއި ޙަތީބުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މައްކާއަށް ފުރަނީ!

އިމާމުން ތަމްރީންކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކުރި ގައުމީ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިމާމުންނާއި ހަތީބުންގެ 20 މީހަކު މައްކާއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ދީނިީ އިލްމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވައިގެން އިމާމުން ތަމްރީންކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އެ ނޫން ވެސް އިސްލާމީ ބޮޑެތި ޔުނިވަސިޓީތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިމާމުންނާއި ހަތީބުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 20 މީހުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބައެއް އިމާމުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސްރާއި މެލޭޝިއާ އާއި ބުރޫނާއީގެ އިތުރުން އިންޑޮނީޝިއާ ވެސް ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގްސަދަކީ މިސްކިތްތަކުގައި ތިބި އިމާމުންނަކީ އިލްމީގޮތުން ފުދުންތެރި، ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިތުރު ތަމްރީނަށް، އިމާމުންނާއި ޙަތީބުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މައްކާއަށް ފުރަނީ!

އިމާމުން ތަމްރީންކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކުރި ގައުމީ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިމާމުންނާއި ހަތީބުންގެ 20 މީހަކު މައްކާއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ދީނިީ އިލްމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވައިގެން އިމާމުން ތަމްރީންކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އެ ނޫން ވެސް އިސްލާމީ ބޮޑެތި ޔުނިވަސިޓީތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިމާމުންނާއި ހަތީބުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 20 މީހުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބައެއް އިމާމުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސްރާއި މެލޭޝިއާ އާއި ބުރޫނާއީގެ އިތުރުން އިންޑޮނީޝިއާ ވެސް ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގްސަދަކީ މިސްކިތްތަކުގައި ތިބި އިމާމުންނަކީ އިލްމީގޮތުން ފުދުންތެރި، ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!