ޚަބަރު
ގައްދޫ އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކޮށްފި

މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމުން ގދ. ގައްދޫ ބަންދު ކޮށް މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ގދ. ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރު އާމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ، ފައްސިވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން ނައްސި ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއި އެކީ ކަރަންޓީނު ނުވެ އެރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފައްސިވެފައިވަނީ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކައި ނެގި ސާމްޕަލްއިން ކަމަށެވެ.

އާމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ، ފައްސިވެފައިވަނީ 50 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުން އިތުރު ބައެއްގެ ސުންކު ނެގިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 7 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މިއާއެކު އެރަށް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، އެރަށުގައި މިހާރު ބަލިޖެހިފައި ތިބި އަށް މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

ގދ ގައްދޫ ބަންދު ކުރުމާއި އެކު ކޮވިޑް ފެނިގެން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 19 އަށް އަރާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައްދޫ އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކޮށްފި

މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމުން ގދ. ގައްދޫ ބަންދު ކޮށް މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ގދ. ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރު އާމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ، ފައްސިވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން ނައްސި ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއި އެކީ ކަރަންޓީނު ނުވެ އެރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފައްސިވެފައިވަނީ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކައި ނެގި ސާމްޕަލްއިން ކަމަށެވެ.

އާމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ، ފައްސިވެފައިވަނީ 50 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުން އިތުރު ބައެއްގެ ސުންކު ނެގިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 7 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މިއާއެކު އެރަށް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، އެރަށުގައި މިހާރު ބަލިޖެހިފައި ތިބި އަށް މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

ގދ ގައްދޫ ބަންދު ކުރުމާއި އެކު ކޮވިޑް ފެނިގެން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 19 އަށް އަރާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!