ޚަބަރު
84% މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށް ރާއްޖެއިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީ، 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރެއާއި ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގައި 299،077 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސަންޓް މީހުން ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް މިހާރު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 12 އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 81 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންވެސް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 66 އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މި މަސް ނިމެންވާއިރަށް 90 ޕަސަންޓްއަށް މި އަދަދުތައް ގެންދިއުން ކަމަށްވެސް މަބްެރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން އެއްކޮށް ޖެހި ކޮވިޑްގެ މި ނުރައްކާތެރިކަން ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތިރި ކުރެވި ކުރިޔަށް ދިޔުމުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގައުމެއް ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ އަސަރު ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓުއުރިސްޓުން އަންނަ އަދަދު މި މަހުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، ޖުލައި މަހު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަދަދު ދާތީ އިތުރު ވަމުންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ އިރު ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހިފައިވުމަކީ އިތުރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
84% މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށް ރާއްޖެއިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީ، 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރެއާއި ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގައި 299،077 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސަންޓް މީހުން ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް މިހާރު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 12 އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 81 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންވެސް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 66 އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މި މަސް ނިމެންވާއިރަށް 90 ޕަސަންޓްއަށް މި އަދަދުތައް ގެންދިއުން ކަމަށްވެސް މަބްެރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން އެއްކޮށް ޖެހި ކޮވިޑްގެ މި ނުރައްކާތެރިކަން ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތިރި ކުރެވި ކުރިޔަށް ދިޔުމުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގައުމެއް ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ އަސަރު ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓުއުރިސްޓުން އަންނަ އަދަދު މި މަހުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، ޖުލައި މަހު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަދަދު ދާތީ އިތުރު ވަމުންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ އިރު ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހިފައިވުމަކީ އިތުރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!