ރެސިޕީ
ހުވަދޫ ރޯދަ ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ސްޕޮންޖް ކޭކު
ތަކެތި
 • ބިސް
 • 3 / 2 ޖޯޑު މުގުރި ހަކުރު
 • 3 /2 ޖޯޑު ފުށް
 • މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ
 • 100 ގބަޓަރ ދިޔާކޮށްފައި
 • އަލުވި މަޑުކޮށް އަދި ހިމުންކޮށްފައި )
 • ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ
 • މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
 • ފުރަތަމަ ފުށް، ކޮކޯ، ބޭކިންޕައުޑަރ  އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ.
 • ދެން ބިހާއި ހަކުރު ކޮޅު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ރަނގަޅަށްވިރެންދެން ގިރާފައި  ބަޓަރވެސް އެއްކޮށްފައި އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ.
 • ފުށް، ކޮކޯ، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ލާށެވެ.
 • ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރުނީމާ  އަލުވި އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • ޓްރޭގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ޓްރޭއަށް ފުށްގަނޑު އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.
 • ޗޮކްލެޓް ޗިޕް ކްރީމް ވިޕް ކޮށްފައި ކޭކުގެ މައްޗަށް އަޅައި ފަތުރާ ލާށެވެ. ކޭކު ލޭޔަރކޮށް ނަގާފައި ކްރީމް ބެލިދާނެއެވެ.

އަނހާ ޔަމްޔަމީމާ މިވަރެއް ނޯންނާނެ….އެއްވެސް އެއްޗެއް މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނޫން…ކޭކު ކާ ގަޑީގައި..!

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ރެސިޕީ
ހުވަދޫ ރޯދަ ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ސްޕޮންޖް ކޭކު
ތަކެތި
 • ބިސް
 • 3 / 2 ޖޯޑު މުގުރި ހަކުރު
 • 3 /2 ޖޯޑު ފުށް
 • މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ
 • 100 ގބަޓަރ ދިޔާކޮށްފައި
 • އަލުވި މަޑުކޮށް އަދި ހިމުންކޮށްފައި )
 • ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ
 • މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
 • ފުރަތަމަ ފުށް، ކޮކޯ، ބޭކިންޕައުޑަރ  އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ.
 • ދެން ބިހާއި ހަކުރު ކޮޅު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ރަނގަޅަށްވިރެންދެން ގިރާފައި  ބަޓަރވެސް އެއްކޮށްފައި އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ.
 • ފުށް، ކޮކޯ، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ލާށެވެ.
 • ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރުނީމާ  އަލުވި އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • ޓްރޭގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ޓްރޭއަށް ފުށްގަނޑު އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.
 • ޗޮކްލެޓް ޗިޕް ކްރީމް ވިޕް ކޮށްފައި ކޭކުގެ މައްޗަށް އަޅައި ފަތުރާ ލާށެވެ. ކޭކު ލޭޔަރކޮށް ނަގާފައި ކްރީމް ބެލިދާނެއެވެ.

އަނހާ ޔަމްޔަމީމާ މިވަރެއް ނޯންނާނެ….އެއްވެސް އެއްޗެއް މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނޫން…ކޭކު ކާ ގަޑީގައި..!

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!