ޚަބަރު
ފުވައްމަލަކުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ލޯޑަރެެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް

ފުވައްމަލަކުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ލޯޑަރެެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް މިރޭ ހިނގައިފިއެވެ.

އިއްޔެވެސް ފުވައްމުލަކުގައި ވަނީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ޒިބްރާކްރޮސް ދަޑީގައި ޖެހިގެން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާދިނީ ފުވައްމަލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރުފަރުވާ އަށް ވަނީ މާލެ ގެނެވިފައެވެ.

އަނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައިވެސް އަނިޔާވެފައިވަނީ ފިރިހެނަކަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ވެސް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސުޕީޑްގައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަމަޝާންމަހުގައި އެކްސިޑެންތައް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަމުން އަންނައަިރު، ސިނަމާލެ ބުރިޖގައިވެސް ވަނީ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދުއްވި ކާރެއްވެސް އަރާފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބާރަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުވައްމަލަކުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ލޯޑަރެެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް

ފުވައްމަލަކުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ލޯޑަރެެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް މިރޭ ހިނގައިފިއެވެ.

އިއްޔެވެސް ފުވައްމުލަކުގައި ވަނީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ޒިބްރާކްރޮސް ދަޑީގައި ޖެހިގެން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާދިނީ ފުވައްމަލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރުފަރުވާ އަށް ވަނީ މާލެ ގެނެވިފައެވެ.

އަނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައިވެސް އަނިޔާވެފައިވަނީ ފިރިހެނަކަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ވެސް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސުޕީޑްގައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަމަޝާންމަހުގައި އެކްސިޑެންތައް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަމުން އަންނައަިރު، ސިނަމާލެ ބުރިޖގައިވެސް ވަނީ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދުއްވި ކާރެއްވެސް އަރާފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބާރަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!