ޚަބަރު
ތިނަދޫ އިން އިތުރު ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕްޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫއިން އިތުރު ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

“ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރެކެވެ.

މިއީ، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ފައްސިވި ދެވަނަ ޓީޗަރެވެ. މީގެ 3 ދުވަސް ކުރިންވެސް އެ ސްކޫލްގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ދެ ޓީޗަރަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9 އަކުން މަތީ ކުލާސް ތަކުގެ ކިޔެވުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 16 ފަރާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ތިނަދޫ އިން މިހާތަނަށް 956 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ އިން އިތުރު ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕްޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫއިން އިތުރު ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

“ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރެކެވެ.

މިއީ، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ފައްސިވި ދެވަނަ ޓީޗަރެވެ. މީގެ 3 ދުވަސް ކުރިންވެސް އެ ސްކޫލްގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ދެ ޓީޗަރަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9 އަކުން މަތީ ކުލާސް ތަކުގެ ކިޔެވުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 16 ފަރާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ތިނަދޫ އިން މިހާތަނަށް 956 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!