ޚަބަރު
ބޮންޑެ އާއި އާސްމާއްތަގެ ކުރިމަތިލުން، އާސްމާއްތައަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް!

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަސްމާ ރަޝީދު (އަސްމާއްތަ) މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަސްމާއްތަ އެ ދައިރާގެ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކުރައްވާފައިވާފައިވާއިރު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މިހާރު މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން އަންނަނީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) އެވެ.

އަސްމާއްތައަށް ގޮނޑި ކަށަވަރުވެފައިވުމުން ބޮންޑެއަށް ވަނީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިގައެވެ.

އަސްމާގެ އިތުރުން އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ޖަވާދު އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރިޔާޒު އަބޫބަކުރާއި، އައިމިނަތު ހަސަން، އަދި ލަބީޤް މުހައްމަދު މާހިދުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު މައިޒަރު އާދަމް ޒާހިރެވެ.

އަސްމާވަނީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިންވެސް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޮންޑެ އާއި އާސްމާއްތަގެ ކުރިމަތިލުން، އާސްމާއްތައަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް!

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަސްމާ ރަޝީދު (އަސްމާއްތަ) މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަސްމާއްތަ އެ ދައިރާގެ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކުރައްވާފައިވާފައިވާއިރު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މިހާރު މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން އަންނަނީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) އެވެ.

އަސްމާއްތައަށް ގޮނޑި ކަށަވަރުވެފައިވުމުން ބޮންޑެއަށް ވަނީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިގައެވެ.

އަސްމާގެ އިތުރުން އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ޖަވާދު އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރިޔާޒު އަބޫބަކުރާއި، އައިމިނަތު ހަސަން، އަދި ލަބީޤް މުހައްމަދު މާހިދުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު މައިޒަރު އާދަމް ޒާހިރެވެ.

އަސްމާވަނީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިންވެސް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!