ޚަބަރު
މަޑަވެލިން އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ގދ.މަޑަވެލިން ކޮވިޑް19 އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ކޮވިޑް19 ގެ އަދާހަމާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، މަޑަވެލިން 2 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުން ފައްސިވި ފަރާތެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތްތަކެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް ވަނީ މިއަދު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސް އެއް ރަށުގެ މުޖްތަމައު ތެރެއިން ފެނުމުން، އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުންވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކެއްވެސް އަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އެރަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ތަކާއި، ޓިއުޝަންތައް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޑަވެލިން އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ގދ.މަޑަވެލިން ކޮވިޑް19 އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ކޮވިޑް19 ގެ އަދާހަމާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، މަޑަވެލިން 2 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުން ފައްސިވި ފަރާތެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތްތަކެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް ވަނީ މިއަދު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސް އެއް ރަށުގެ މުޖްތަމައު ތެރެއިން ފެނުމުން، އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުންވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކެއްވެސް އަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އެރަށުގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ތަކާއި، ޓިއުޝަންތައް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!