ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު ވަނީ އިތުރު 4 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. ފައްސިވެފައިވާ 4 ފަރާތަކީވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވެސް ޑރ. އޭއެސްއެމްއެޗް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެގޮތުން ތިނަދޫގައި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 23 ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު އެރަށުން ޖުމްލަ 964 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެރަށުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 43 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ ސާމްޕަލްގެ އަދަދަކީ 63 އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އެރަށުން 4440 ފަރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިރު، ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 3546 ފަރާތެކެވެ.

ތިނަދޫ މުޖުތަމައު ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު ވަނީ އިތުރު 4 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. ފައްސިވެފައިވާ 4 ފަރާތަކީވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވެސް ޑރ. އޭއެސްއެމްއެޗް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެގޮތުން ތިނަދޫގައި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 23 ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު އެރަށުން ޖުމްލަ 964 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެރަށުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 43 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ ސާމްޕަލްގެ އަދަދަކީ 63 އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އެރަށުން 4440 ފަރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިރު، ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 3546 ފަރާތެކެވެ.

ތިނަދޫ މުޖުތަމައު ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!