ޚަބަރު
ކައިލީ ޖެނާ މިފަހަރު ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާ ކުރީ ސްކޫލް ބަހެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާއަކަށް ބޮޑު ސްކޫލް ބަހެއް ދިނުމުން ސޯޝަލް މީޑީޔާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ކައިލީގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސްޓޯމީއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރކުރަމުން ކައިލީ ބުނެފައިވަނީ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާކުރި ރީދޫކުލައިގެ ބަހަކީ ސްޓޯމީގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ދިން ސަޕްރައިޒް ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ.

ކައިލީގެ މިޕޯސްޓަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރާ ނުގުޅޭ ހަދިޔާ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާކުރުމާއި އެކަން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހާމަކުރަނީ އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަމާއި ނުފޫޒު ހާމަކުރަން ކަމަށާއި މިއީ ބަހުގައި ސްކޫލަށް ކުދިން ފޮނުވާ ބެލެނެވެރިންނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް ބަސް ފަދަ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ހަދިޔާ ކުރުމުން އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ކައިލީ ވަނީ ދަރިފުޅަށް އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެކަމަށްވެސް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ކައިލީއަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކައިލީ ޖެނާ މިފަހަރު ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާ ކުރީ ސްކޫލް ބަހެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާއަކަށް ބޮޑު ސްކޫލް ބަހެއް ދިނުމުން ސޯޝަލް މީޑީޔާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ކައިލީގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސްޓޯމީއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރކުރަމުން ކައިލީ ބުނެފައިވަނީ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާކުރި ރީދޫކުލައިގެ ބަހަކީ ސްޓޯމީގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ދިން ސަޕްރައިޒް ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ.

ކައިލީގެ މިޕޯސްޓަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރާ ނުގުޅޭ ހަދިޔާ ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާކުރުމާއި އެކަން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހާމަކުރަނީ އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަމާއި ނުފޫޒު ހާމަކުރަން ކަމަށާއި މިއީ ބަހުގައި ސްކޫލަށް ކުދިން ފޮނުވާ ބެލެނެވެރިންނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް ބަސް ފަދަ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ހަދިޔާ ކުރުމުން އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ކައިލީ ވަނީ ދަރިފުޅަށް އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެކަމަށްވެސް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ކައިލީއަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!