ޚަބަރު
އެމްއޭސީއެލްގެ ޙައްޖު ދަތުރު ލިބުނު 10 މުވައްޒަފުންނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މުވައްޒަފުންނާ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށީ 1998 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހުން ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފަށައި މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފެށި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، މިދިޔަ އަހަރު އަނެއްކާ ފަށައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފަސް މުވައްޒަފަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވައިފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ 10 މުވައްޒަފުންނާ ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނީ، އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ވެސް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހުއްޓުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝަރީފް ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި، މިކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާ ސަރުކާރެއް. އޭގެ ހެއްކެއް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއް ބަންދުވެގެން ދިޔުމަކީ. މި ފަދަ ކަންކަން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި އަމިއްލައަށްވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންދެން،” ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔުމުން އުފާކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުންފުނިން ބަހައްޓާ ގާތްކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ކުންފުނިން ދެއްވާ ސަމާލުކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

“އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށްޓަކައި ހަމަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހާއްސަކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭތީ ވަރަށް އުފާކުރަން” ފުރުސަތު ލިބުނު މުވައްޒަފަކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން މި ފުރުސަތު ލިބުނު 10 މުވައްޒަފުންނަކީ:

 • ޢަބްދުލް ލަތީފް ޢަލީ – އެމްޕްލޯއީ ފެސިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް
 • އަޙްމަދު ޖަލީލް – އެމްޕްލޯއީ ފެސިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް
 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަބްދުއްﷲ – ވޯޓާ އެންޑް  ސްވަރޭޖް  ސަރވިސަސް
 • އަޙްމަދު ޢާދިލް – މެކޭނިކަލް ސަރވިސަސް
 • ޢަލީ ރިޔާޒް އިސްމާޢީލް – އޭރޮނޮޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް
 • އިބްރާހިމް ސިރާޖު – ޓަރމިނަލް ފެސިލިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް
 • އިބްރާހިމް ޚާލިދު – އެއަރ ޓްރެފިކް  ސަރވިސަސް
 • އަޙްމަދު އިބްރާހިމް – ފިއުލް ސަރވިސަސް
 • ޙައްވާ ޝަޒްދާ – ބެގޭޖް ސަރވިސަސް
 • ޖީޒާ މުޙައްމަދު – ޓެލެންޓް އެކުއިޒިޝަން އެންޑް ޓޯޓަލްރިވަރޑްސް

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނިން މި ފަހަރު ވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހައްޖަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދިނީ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނާއި މީގެ ކުރިން ހައްޖަށް ނުދާ މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުންތައް ހަމަކޮށް އެންމެ ކުރިން ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޙައްޖު ސްޕޮންސަރޝިޕަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް، ކުންފުނީގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެވޭ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިދާތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތައް ވެސް ރިވައިޒް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައްޖު ދަތުރު ޕޮލިސީ ވެސް ހިމެނޭކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްއޭސީއެލްގެ ޙައްޖު ދަތުރު ލިބުނު 10 މުވައްޒަފުންނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މުވައްޒަފުންނާ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށީ 1998 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހުން ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފަށައި މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފެށި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، މިދިޔަ އަހަރު އަނެއްކާ ފަށައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފަސް މުވައްޒަފަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވައިފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ 10 މުވައްޒަފުންނާ ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނީ، އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ވެސް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހުއްޓުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝަރީފް ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި، މިކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާ ސަރުކާރެއް. އޭގެ ހެއްކެއް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއް ބަންދުވެގެން ދިޔުމަކީ. މި ފަދަ ކަންކަން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި އަމިއްލައަށްވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންދެން،” ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔުމުން އުފާކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުންފުނިން ބަހައްޓާ ގާތްކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ކުންފުނިން ދެއްވާ ސަމާލުކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

“އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށްޓަކައި ހަމަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހާއްސަކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭތީ ވަރަށް އުފާކުރަން” ފުރުސަތު ލިބުނު މުވައްޒަފަކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން މި ފުރުސަތު ލިބުނު 10 މުވައްޒަފުންނަކީ:

 • ޢަބްދުލް ލަތީފް ޢަލީ – އެމްޕްލޯއީ ފެސިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް
 • އަޙްމަދު ޖަލީލް – އެމްޕްލޯއީ ފެސިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް
 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަބްދުއްﷲ – ވޯޓާ އެންޑް  ސްވަރޭޖް  ސަރވިސަސް
 • އަޙްމަދު ޢާދިލް – މެކޭނިކަލް ސަރވިސަސް
 • ޢަލީ ރިޔާޒް އިސްމާޢީލް – އޭރޮނޮޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް
 • އިބްރާހިމް ސިރާޖު – ޓަރމިނަލް ފެސިލިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް
 • އިބްރާހިމް ޚާލިދު – އެއަރ ޓްރެފިކް  ސަރވިސަސް
 • އަޙްމަދު އިބްރާހިމް – ފިއުލް ސަރވިސަސް
 • ޙައްވާ ޝަޒްދާ – ބެގޭޖް ސަރވިސަސް
 • ޖީޒާ މުޙައްމަދު – ޓެލެންޓް އެކުއިޒިޝަން އެންޑް ޓޯޓަލްރިވަރޑްސް

އެމްއޭސީއެލް ހައްޖު ދަތުރު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނިން މި ފަހަރު ވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހައްޖަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދިނީ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނާއި މީގެ ކުރިން ހައްޖަށް ނުދާ މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުންތައް ހަމަކޮށް އެންމެ ކުރިން ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޙައްޖު ސްޕޮންސަރޝިޕަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް، ކުންފުނީގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެވޭ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިދާތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތައް ވެސް ރިވައިޒް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައްޖު ދަތުރު ޕޮލިސީ ވެސް ހިމެނޭކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!