ޚަބަރު
ވީލެ ޗެއަރ އަންނަންދެން މަންމަ އުރާލައިގެން މަގުމަތީގައި

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ބޭރުގައި މީހަކު އޭނާގެ މަންމަ އުރާލައިގެން ހުރި ފޮޓޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފިއެވެ.

“ވީލް ޗެއަރ އަންނަންދެން މަންމަ އުލާރަލައިގެން” މިހެން ޖެހުމަށްފަހު މީހަކު ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ފެންނަނީ، ފިރިހެން ދަރިއަކު އޭނާގެ މަންމަ އުރާލައިގެން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަތަނެވެ. ވީލްޗެއަރ އަންނަންދެން އޭނާގެ މަންމަ އުލާރައިގެން ހުރި މަންޒަރަކީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ.

އެދަރިފުޅު އޭނާގެ މަންމަ ދެކެވާ ލޯބި ފެނިގެން މިދިޔައީ ކިހާ ސާފުކޮށް ހެއްޔެވެ. ދަރިފުޅު ކުޑައިރު އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި އެމަންމަ ވެފައިވާ ގުރުބާނީގެ އަގު ވަޒަންކޮށްދެވެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިވަނީ، މަންމަ އަށް އަޅާލުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.

 

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ މައިންބަފައިންނަކީ އިންސާނުން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ސަބަބެވެ. އެހެންކަމުން މަންމައާއި ބައްޕައަށް އިޙުތިރާމްކޮށް އެބައިމީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. މިދީ ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަން ޒިންމާއެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ތުއްތުބެ

    ދޮންބެ ތީ ރީތި ނަމޫނާއެއް ️ ވަރަށް ލޯބިވޭ

ޚަބަރު
ވީލެ ޗެއަރ އަންނަންދެން މަންމަ އުރާލައިގެން މަގުމަތީގައި

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ބޭރުގައި މީހަކު އޭނާގެ މަންމަ އުރާލައިގެން ހުރި ފޮޓޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފިއެވެ.

“ވީލް ޗެއަރ އަންނަންދެން މަންމަ އުލާރަލައިގެން” މިހެން ޖެހުމަށްފަހު މީހަކު ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ފެންނަނީ، ފިރިހެން ދަރިއަކު އޭނާގެ މަންމަ އުރާލައިގެން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަތަނެވެ. ވީލްޗެއަރ އަންނަންދެން އޭނާގެ މަންމަ އުލާރައިގެން ހުރި މަންޒަރަކީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ.

އެދަރިފުޅު އޭނާގެ މަންމަ ދެކެވާ ލޯބި ފެނިގެން މިދިޔައީ ކިހާ ސާފުކޮށް ހެއްޔެވެ. ދަރިފުޅު ކުޑައިރު އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި އެމަންމަ ވެފައިވާ ގުރުބާނީގެ އަގު ވަޒަންކޮށްދެވެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިވަނީ، މަންމަ އަށް އަޅާލުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.

 

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ މައިންބަފައިންނަކީ އިންސާނުން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ސަބަބެވެ. އެހެންކަމުން މަންމައާއި ބައްޕައަށް އިޙުތިރާމްކޮށް އެބައިމީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. މިދީ ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަން ޒިންމާއެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
  1. ތުއްތުބެ

    ދޮންބެ ތީ ރީތި ނަމޫނާއެއް ️ ވަރަށް ލޯބިވޭ