ޚަބަރު
ފަޅޯދަނޑަށް ގެއްލުންދީ 115 ފަޅޯގަސް ބިމާ ހަމަކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ކ.ކާށިދޫގައި ފަޅޯ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދީ 115 ފަޅޯގަސް ބިމާ ހަމަކޮށްފިއެވެ.

“ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދިން އެރަށުގެ މީހަކު ބުނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްތަކަސް ގެއްލުންދިނީ ސީދާ ކޮންބައެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަނޑު ތަކަށް ގެއްލުން ދޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ ސީދަ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބޮޑަށް ލަފާވަނީ ވިޔަފާރީގައި ޒާތީ ވާދާވެރިކަމެއް އޮވެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ގެއްލުން ދިން ފަޅޯ ދަނޑުގައި 120 އާއި ކައިރި ކުރާ އަދަދަށް ފަޅުގަސް ހުރި ކަމަށާއި، 155 ގަސް ބިމާއި ހަމަކޮށްފައި ހުރި އިރު އެގަސް ތަކުގައި ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ފަޅޯ އަޅާފައި ހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާއިގެން ބަލަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަޅޯދަނޑަށް ގެއްލުންދީ 115 ފަޅޯގަސް ބިމާ ހަމަކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ކ.ކާށިދޫގައި ފަޅޯ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދީ 115 ފަޅޯގަސް ބިމާ ހަމަކޮށްފިއެވެ.

“ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދިން އެރަށުގެ މީހަކު ބުނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްތަކަސް ގެއްލުންދިނީ ސީދާ ކޮންބައެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަނޑު ތަކަށް ގެއްލުން ދޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ ސީދަ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބޮޑަށް ލަފާވަނީ ވިޔަފާރީގައި ޒާތީ ވާދާވެރިކަމެއް އޮވެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ.

ގެއްލުން ދިން ފަޅޯ ދަނޑުގައި 120 އާއި ކައިރި ކުރާ އަދަދަށް ފަޅުގަސް ހުރި ކަމަށާއި، 155 ގަސް ބިމާއި ހަމަކޮށްފައި ހުރި އިރު އެގަސް ތަކުގައި ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ފަޅޯ އަޅާފައި ހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާއިގެން ބަލަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!