ޚަބަރު
ވ. ތިނަދޫ އާއި އެކު އިތުރު ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ އަށް

ވ އަތޮޅު ތިނަދޫ އާއި، އދ.މަހިބަދޫ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކަމަށެވެ. އެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިން ހަދައި ނިމެންދެންނެވެ.

ތިނަދޫ ޕޮސިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަހިބަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހަކު އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއާ ގާތުން އެއްތާވި މީހުން ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުންނާ އެއްތާވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

މި ވޭދަނަތަކާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އެ ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. މިއީ މަހިބަދޫ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނައި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ގިނަ ރަށްތަކެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު މޮނިޓަރިންގައި އޮތީ 14 ރަށެލެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވ. ތިނަދޫ އާއި އެކު އިތުރު ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ އަށް

ވ އަތޮޅު ތިނަދޫ އާއި، އދ.މަހިބަދޫ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކަމަށެވެ. އެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިން ހަދައި ނިމެންދެންނެވެ.

ތިނަދޫ ޕޮސިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަހިބަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހަކު އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއާ ގާތުން އެއްތާވި މީހުން ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުންނާ އެއްތާވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

މި ވޭދަނަތަކާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އެ ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. މިއީ މަހިބަދޫ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނައި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ގިނަ ރަށްތަކެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު މޮނިޓަރިންގައި އޮތީ 14 ރަށެލެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!