ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދު ފުއްދަން ނޭނގޭ ޕާޓީއެއް: މަލީޙް

އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުައްދަން ނޭގޭ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހް މިފަދައިން ފާޑުވިދާޅުވީ،ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީއެސްއެމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކަރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ގިނަ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެކަމަށް.

އާޒިމްގެ އެވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މަލީހް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމްގެ ތަފާތުވާނެކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުައްދަން ނޭނގޭ ޕާޓީއެއްކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުއްދާނެކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ވައުދު ނުފުއްދެނީ އަޚްލާގު ދަށްވީމަކަމަށްވެސް މަލީޙް ވިދާޅުވިއެވެ،

މިނިސްޓަރު ކަމުން މަލީޙް ވަކި ކުރެއްވުމުން، އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. މަލީޙް މިނިސްޓަރުކަން އަދާ ކުރެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދު ފުއްދަން ނޭނގޭ ޕާޓީއެއް: މަލީޙް

އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުައްދަން ނޭގޭ ޕާޓީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހް މިފަދައިން ފާޑުވިދާޅުވީ،ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީއެސްއެމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކަރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ގިނަ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެކަމަށް.

އާޒިމްގެ އެވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މަލީހް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމްގެ ތަފާތުވާނެކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަކީ ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުައްދަން ނޭނގޭ ޕާޓީއެއްކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް ވަޢުދުވެ ވަޢުދު ފުއްދާނެކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ވައުދު ނުފުއްދެނީ އަޚްލާގު ދަށްވީމަކަމަށްވެސް މަލީޙް ވިދާޅުވިއެވެ،

މިނިސްޓަރު ކަމުން މަލީޙް ވަކި ކުރެއްވުމުން، އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. މަލީޙް މިނިސްޓަރުކަން އަދާ ކުރެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!