ޚަބަރު
ދެން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނަށް ކީކިމިނީ މަސް ފެކްޓްރީ ހުޅުވިގެންދާނެ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ

ށ. ކީކިމިނީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަސްފެކްޓްރީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ “ރާއްޖެ މިއަދު” ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދެން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަން ފެށޭއިރު މަސްފެކްޓްރީ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ފަސޭހައިން ގަނެ ރައްކާ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކީކިމިނީގައި ތަރައްޤީކުރެވުނު މަސްފެކްޓްރީގެ ސަބަބުން އުތުރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސްކިރުމުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސް ފެކްޓަރީ އޮޕަރޭޝަން ގެނެސް މަސް ގަތުން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފެކްޓަރީ ހިންގާ އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ސަރުކާރުން ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށާއި އެރަށުގައި މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނުގައި އެ ފެކްޓަރީއަށް މަސް ގަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާކަމަށް ހަސަން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ތ.ފުނައްޑޫގައި ހަދަމުންދާ މަސްފެކްޓްރީ އަންނަ އަހަރުތެރޭ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާއި ދެކުނުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ލ. ހޮރައިޒަން މަސް ފެކްޓަރީއާއި ގއ. ކޫއްޑޫ ފެކްޓަރީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ފެސިލިޓީ ހުރުމުން މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނުގައި ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނަށް ކީކިމިނީ މަސް ފެކްޓްރީ ހުޅުވިގެންދާނެ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ

ށ. ކީކިމިނީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަސްފެކްޓްރީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ “ރާއްޖެ މިއަދު” ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދެން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަން ފެށޭއިރު މަސްފެކްޓްރީ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ފަސޭހައިން ގަނެ ރައްކާ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކީކިމިނީގައި ތަރައްޤީކުރެވުނު މަސްފެކްޓްރީގެ ސަބަބުން އުތުރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސްކިރުމުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސް ފެކްޓަރީ އޮޕަރޭޝަން ގެނެސް މަސް ގަތުން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފެކްޓަރީ ހިންގާ އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ސަރުކާރުން ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށާއި އެރަށުގައި މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނުގައި އެ ފެކްޓަރީއަށް މަސް ގަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާކަމަށް ހަސަން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ތ.ފުނައްޑޫގައި ހަދަމުންދާ މަސްފެކްޓްރީ އަންނަ އަހަރުތެރޭ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާއި ދެކުނުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ލ. ހޮރައިޒަން މަސް ފެކްޓަރީއާއި ގއ. ކޫއްޑޫ ފެކްޓަރީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ފެސިލިޓީ ހުރުމުން މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނުގައި ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!