ޚަބަރު
ސީއީއޯ އެއް އައްޔަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާތީ: އެން.ޑީ.އޭ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)ގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރާތީ ކަމަށް އެއެޖެންސީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެން.ޑީ.އޭގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެޖެންސީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އިދާރީ އޮނިގަނދު ރިވިއުކުރަމުންދާތީ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް އިއުލާންނުކޮށް ލަސްވެގެންދަނީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މެއިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހު އެން.ޑީ.އޭގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ހަބީބް ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވެގެން ދިޔައިރު އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުނުވުމުން އޭނާ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިންމަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ނުކުރެއެވެ.

އެންޑީއޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދިޔަ މެއިމަހު އެ އެޖެންސީ ވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް އެތަނުގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައެވެ. ސީއީއޯއެއް ހަމަޖެހެންދެން އެ އެޖެންސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެގެން ހުންނެވީ އެން.ޑީ.އޭގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އައިޝަތު ވަހީދާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސީއީއޯ އެއް އައްޔަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާތީ: އެން.ޑީ.އޭ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)ގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރާތީ ކަމަށް އެއެޖެންސީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެން.ޑީ.އޭގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެޖެންސީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އިދާރީ އޮނިގަނދު ރިވިއުކުރަމުންދާތީ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް އިއުލާންނުކޮށް ލަސްވެގެންދަނީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މެއިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހު އެން.ޑީ.އޭގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ހަބީބް ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވެގެން ދިޔައިރު އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުނުވުމުން އޭނާ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިންމަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ނުކުރެއެވެ.

އެންޑީއޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދިޔަ މެއިމަހު އެ އެޖެންސީ ވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް އެތަނުގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައެވެ. ސީއީއޯއެއް ހަމަޖެހެންދެން އެ އެޖެންސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެގެން ހުންނެވީ އެން.ޑީ.އޭގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އައިޝަތު ވަހީދާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!