ޚަބަރު
ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް މައްސަލައެއް ނިންމީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލު ކުރަން ޖެހޭ: ޑރ އިޔާޒް
ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް މައްސަލައެއް ނިންމީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޑރ އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވަ ހުކުމް އިއްވިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެ ހުކުމާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދަނިކޮށް ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.
އެޓުވީޓުގައި ޑރ އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ, ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭ ބަޔެއް ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލަ އަށް ތިމަންނާ މިވެނި މައްސަލައެއް ނިންމީ ބަޔަކު މީހުންގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލް ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ުމުއްތު

    ޓުރޫ އޭނަ މަގާމުން އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ

ޚަބަރު
ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް މައްސަލައެއް ނިންމީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލު ކުރަން ޖެހޭ: ޑރ އިޔާޒް
ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް މައްސަލައެއް ނިންމީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޑރ އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވަ ހުކުމް އިއްވިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެ ހުކުމާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދަނިކޮށް ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.
އެޓުވީޓުގައި ޑރ އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ, ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭ ބަޔެއް ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލަ އަށް ތިމަންނާ މިވެނި މައްސަލައެއް ނިންމީ ބަޔަކު މީހުންގެ ނުފޫޒުންނޭ ބުނާ ހިސާބުން މަގާމުން ޢަޒުލް ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
  1. ުމުއްތު

    ޓުރޫ އޭނަ މަގާމުން އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ