ޚަބަރު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގަ މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު 2 އާއިލާއެއްގެ 13 ފަރާތަކަށް ވަނީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ، ކެއުން ބުއިމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ކަމަށެވެ.

 

ހުޅުމާލޭ 147 ވަނަ ފްލެޓް ގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި، އެމްއެންޑިއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ވަނީ އަލިފާންގަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެފްލެޓްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގަ މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު 2 އާއިލާއެއްގެ 13 ފަރާތަކަށް ވަނީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ، ކެއުން ބުއިމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ކަމަށެވެ.

 

ހުޅުމާލޭ 147 ވަނަ ފްލެޓް ގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި، އެމްއެންޑިއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ވަނީ އަލިފާންގަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެފްލެޓްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!