ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސްގެ އިިންތިހާބު ރައީސް ސޯލިހް ތާއީދުކުރެއްވި ފަރާތްތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިރޭ އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތާއީދު ކުރެއްވި ފަރާތްތަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ވަނީ 9 މެމްބަރަކު އެ މަޖިލީހަށް އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

ވޯޓު ގެ ނަތީއްޖާއިން ހޮވުނު މެމްބަރުން

 1. އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު – 77 ވޯޓު
 2. އަހުމަދު ރިޝްވާން – 71 ވޯޓު
 3. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ – 67 ވޯޓު
 4. އަހުމަދު މައުރޫފް – 67 ވޯޓު
 5. ފާތިމަތު އިނާޝާ – 66 ވޯޓު
 6. ހުސައިން ރަޝީދު – 66 ވޯޓު
 7. އާދަމް މާހިރު – 65 ވޯޓު
 8. އަހުމަދު ނިޝާދު – 64 ވޯޓު
 9. ނައުޝާދު އަބްދުލް އަޒީޒް – 63 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ޖުމްލަ 18 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ އިރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވި 9 ފަރާތަކާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް ސޯލިހް ތާއީދު ކުރެއްވި 9 މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި 120 މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 120 މެމްބަރުން ވަނީ 1036 ފަރާތަކަށް ވޯޓު ދީފައެވެ. އަދި، ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 4 ވޯޓު ހިމެނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސްގެ އިިންތިހާބު ރައީސް ސޯލިހް ތާއީދުކުރެއްވި ފަރާތްތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިރޭ އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތާއީދު ކުރެއްވި ފަރާތްތަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ވަނީ 9 މެމްބަރަކު އެ މަޖިލީހަށް އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

ވޯޓު ގެ ނަތީއްޖާއިން ހޮވުނު މެމްބަރުން

 1. އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު – 77 ވޯޓު
 2. އަހުމަދު ރިޝްވާން – 71 ވޯޓު
 3. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ – 67 ވޯޓު
 4. އަހުމަދު މައުރޫފް – 67 ވޯޓު
 5. ފާތިމަތު އިނާޝާ – 66 ވޯޓު
 6. ހުސައިން ރަޝީދު – 66 ވޯޓު
 7. އާދަމް މާހިރު – 65 ވޯޓު
 8. އަހުމަދު ނިޝާދު – 64 ވޯޓު
 9. ނައުޝާދު އަބްދުލް އަޒީޒް – 63 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ޖުމްލަ 18 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ އިރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވި 9 ފަރާތަކާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް ސޯލިހް ތާއީދު ކުރެއްވި 9 މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި 120 މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 120 މެމްބަރުން ވަނީ 1036 ފަރާތަކަށް ވޯޓު ދީފައެވެ. އަދި، ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 4 ވޯޓު ހިމެނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!