ޚަބަރު
ވީޑިޔޯއިން ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރެއް ނޫން: ފުލުހުން

ޓޯކޮށްފައިވާ ވެހިކަލަކުން ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ ކަމަށްބުނެ މީސްމީޑިޔާގައި ފަތުރަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު ނޫންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިވީޑިޔޯއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްގެން ފުލުހުން ޓޯވކުރާ އުޅަދުތައް 60 ދުވަސްތެރޭ ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހަވާލުނުވެ ހުންނަ އުޅަދުތައް ނައްތާލުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އުޅަނދު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ އެކަމަށް ހެދުފައިވާ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުގެ އެތެރެއާއި އުޅަނދުގެ ޑިކީވެސް ބަލާނެކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެއުސޫލުގެ މަތިން ހަވާލުނުވެ އޮތް އުޅަނދެއް ނައްތާލުމަށް އޅަނދު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަގޮތުގައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ މާލޭގެ ޓޯޔާރޑްގެ ތެރޭގައި އޮތް ކާރެއްގެ ޑިކީ މަތާލައިގެން ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ. މިވީޑިޔޯ ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔައި އެވީޑިޔޯއަށް ރިޕްލައި ކުރަމުންނެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވީޑިޔޯއިން ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރެއް ނޫން: ފުލުހުން

ޓޯކޮށްފައިވާ ވެހިކަލަކުން ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ ކަމަށްބުނެ މީސްމީޑިޔާގައި ފަތުރަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުން ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު ނޫންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިވީޑިޔޯއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްގެން ފުލުހުން ޓޯވކުރާ އުޅަދުތައް 60 ދުވަސްތެރޭ ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހަވާލުނުވެ ހުންނަ އުޅަދުތައް ނައްތާލުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އުޅަނދު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ އެކަމަށް ހެދުފައިވާ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުގެ އެތެރެއާއި އުޅަނދުގެ ޑިކީވެސް ބަލާނެކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެއުސޫލުގެ މަތިން ހަވާލުނުވެ އޮތް އުޅަނދެއް ނައްތާލުމަށް އޅަނދު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަގޮތުގައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ މާލޭގެ ޓޯޔާރޑްގެ ތެރޭގައި އޮތް ކާރެއްގެ ޑިކީ މަތާލައިގެން ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ. މިވީޑިޔޯ ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔައި އެވީޑިޔޯއަށް ރިޕްލައި ކުރަމުންނެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!