ޚަބަރު
ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރެއް ފައްސިވުމުން މާފުށީ ޖަލު ކުއްލިހާލަތަށް ގެންނަނީ

މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާފުށި ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވީ، މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން މިއަދު ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ވީމާ ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާފުށީ ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ގޮތުން ގައިދީންގެ ހުރިހާ މޫވްމަންޓްތައް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މާފުށި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ކުއްލިހާލަތަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެފަހަރު ބައެއް ގައިދީން ވަނީ ވަގުތީގޮތުން ގޭބަންދަށް ވެސް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރެއް ފައްސިވުމުން މާފުށީ ޖަލު ކުއްލިހާލަތަށް ގެންނަނީ

މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާފުށި ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވީ، މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން މިއަދު ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ވީމާ ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާފުށީ ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ގޮތުން ގައިދީންގެ ހުރިހާ މޫވްމަންޓްތައް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މާފުށި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ކުއްލިހާލަތަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެފަހަރު ބައެއް ގައިދީން ވަނީ ވަގުތީގޮތުން ގޭބަންދަށް ވެސް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!