ފެންޑާ
ޢާރިފާ ގެ ހަގީގަތާއި, ނޭނގޭ އެތައްކަމެއް!

ދިވެހިންގެތެރޭގައިވެސް ތަފާތު ވަރަށް އާންމުގިނަ ނަންތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއްވަތަރުގެ އެތަށް ނަމެއް ހުންނައިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްނަމަކީ “ޢާރިފާ” މިނަމެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި، ޢާރިފާގެ އަޞްލެއް ވެއެވެ. އާރިފާއަކީ، އާރިފުގެ އަންހެން ނަމެވެ.

އަރަބި ބަހުގައި ޢާރިފާ މާނައަކީ، ކަންތައްތައް ދަންނަ މީހާއެވެ. ނުވަތަ އެއްޗެހި އިނގޭ މީހާއެވެ. މި ނޫން މާނަތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ކިޔަވައިގެން ހުރި އިލްމީ މީހާ ވެސް އެ މާނަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ޢަރަބި ބަހުން ޢާރިފާ މިނަން ދެގޮތަކަށް ލިޔެއެވެ. މިގޮތުން އެއްގޮތަކީ عريفة މިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ގޮތަކީ عارفہމިއެވެ. ބައެއްފަހަރު މިދެގޮތްވެސް ލިޔެއުޅެއެވެ. އަދި ލިޔުމުގައި ތަފާތު ވިކަމުގައި ވިޔަސް ނަން ކިޔުމުގައި ތަފާތެއްނެތެވެ.

ބައެއްފަހަރު ޢާރިފާ ކިޔާމީހުން އެމީހުންގެ ދިރުއުޅުމުގައި މަޑުމޮޅިކަމެއް ހުރެއެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް އަންހެންވަންތަ ބައެކޭވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިކަން ތަޖްރިބާ ކޮށްލެވޭނީ ހަމަޔަގީނުންވެސް ޢާރިފާ އާއި އެކީގައި އުޅޭމީހަކަށެވެ.

ޢާރިފާއާއި އެންމެ ގާތްކުރާ ދިވެހި ނަމަކީ، އަނީސާއެވެ. އަނީސާ ކިޔާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގެތެރޭގައި ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ދަންނަނެއެވެ. ދިވެހި ބަސް ފޮތުގައި ބުނަނީ އަނީސާއަކީ، ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމަށެވެ. އަނީސާ ގެ އަރަބި މާނައަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ މީހާއެވެ. ނުވަތަ އެކުވެރިޔާއެވެ. އަދި ބައިވެރިޔާ އަކީ އަނީސާ ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ މާނައެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. Dhen dhw

  Moyavedhaane haha

 2. me kocheh

 3. އައި

  މި ކީކޭތަ

 4. އަބްދުލްމަޖީދު

  ލިޔުމުގެ ސުރުޚީ އިން މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ލިޔުމާއި މެދު އުފެދޭ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަކީ 2000 އަހަރު ތަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިންނާއި، ނޫސްވެރިން ތެރޭގައި އިނދަޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ނތ.ހަސަންދީދީ ފަދަ މޮޅެތި ލިޔުންތެރިންގެ އުކުޅުތައް އަދުގެ ލިޔުންތެރިން ބޭނުން ކުރަންވެއްޖެ. ސުރުޚީ އާއި ލިޔުމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް، ލިޔުން ކިޔާލުމަށް ފަހު ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި، ލިޔުމުގެ ސުރުޚީ އާއި ވަރަށް ގުޅޭ. ކިޔުންތެރިޔާގެ ސިކުނޑިއާއި ވިސްނުމާއި ކުޅެލުމަކީ ހަޤީޤީ ލިޔުންތެރިކަން. މި ލިޔުން ވެސް އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްދީފައި މައުލޫމާތު މިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮށްލެވުނު ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވީސް.

 5. ވިލާ

  މި ޚަބަރު ކިޔާލުމަށްފަހު، މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ހުތުރެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

ފެންޑާ
ޢާރިފާ ގެ ހަގީގަތާއި, ނޭނގޭ އެތައްކަމެއް!

ދިވެހިންގެތެރޭގައިވެސް ތަފާތު ވަރަށް އާންމުގިނަ ނަންތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއްވަތަރުގެ އެތަށް ނަމެއް ހުންނައިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްނަމަކީ “ޢާރިފާ” މިނަމެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި، ޢާރިފާގެ އަޞްލެއް ވެއެވެ. އާރިފާއަކީ، އާރިފުގެ އަންހެން ނަމެވެ.

އަރަބި ބަހުގައި ޢާރިފާ މާނައަކީ، ކަންތައްތައް ދަންނަ މީހާއެވެ. ނުވަތަ އެއްޗެހި އިނގޭ މީހާއެވެ. މި ނޫން މާނަތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ކިޔަވައިގެން ހުރި އިލްމީ މީހާ ވެސް އެ މާނަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ޢަރަބި ބަހުން ޢާރިފާ މިނަން ދެގޮތަކަށް ލިޔެއެވެ. މިގޮތުން އެއްގޮތަކީ عريفة މިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ގޮތަކީ عارفہމިއެވެ. ބައެއްފަހަރު މިދެގޮތްވެސް ލިޔެއުޅެއެވެ. އަދި ލިޔުމުގައި ތަފާތު ވިކަމުގައި ވިޔަސް ނަން ކިޔުމުގައި ތަފާތެއްނެތެވެ.

ބައެއްފަހަރު ޢާރިފާ ކިޔާމީހުން އެމީހުންގެ ދިރުއުޅުމުގައި މަޑުމޮޅިކަމެއް ހުރެއެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް އަންހެންވަންތަ ބައެކޭވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިކަން ތަޖްރިބާ ކޮށްލެވޭނީ ހަމަޔަގީނުންވެސް ޢާރިފާ އާއި އެކީގައި އުޅޭމީހަކަށެވެ.

ޢާރިފާއާއި އެންމެ ގާތްކުރާ ދިވެހި ނަމަކީ، އަނީސާއެވެ. އަނީސާ ކިޔާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގެތެރޭގައި ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ދަންނަނެއެވެ. ދިވެހި ބަސް ފޮތުގައި ބުނަނީ އަނީސާއަކީ، ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމަށެވެ. އަނީސާ ގެ އަރަބި މާނައަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ މީހާއެވެ. ނުވަތަ އެކުވެރިޔާއެވެ. އަދި ބައިވެރިޔާ އަކީ އަނީސާ ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ މާނައެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
 1. Dhen dhw

  Moyavedhaane haha

 2. me kocheh

 3. އައި

  މި ކީކޭތަ

 4. އަބްދުލްމަޖީދު

  ލިޔުމުގެ ސުރުޚީ އިން މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ލިޔުމާއި މެދު އުފެދޭ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަކީ 2000 އަހަރު ތަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިންނާއި، ނޫސްވެރިން ތެރޭގައި އިނދަޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ނތ.ހަސަންދީދީ ފަދަ މޮޅެތި ލިޔުންތެރިންގެ އުކުޅުތައް އަދުގެ ލިޔުންތެރިން ބޭނުން ކުރަންވެއްޖެ. ސުރުޚީ އާއި ލިޔުމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް، ލިޔުން ކިޔާލުމަށް ފަހު ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި، ލިޔުމުގެ ސުރުޚީ އާއި ވަރަށް ގުޅޭ. ކިޔުންތެރިޔާގެ ސިކުނޑިއާއި ވިސްނުމާއި ކުޅެލުމަކީ ހަޤީޤީ ލިޔުންތެރިކަން. މި ލިޔުން ވެސް އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްދީފައި މައުލޫމާތު މިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮށްލެވުނު ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވީސް.

 5. ވިލާ

  މި ޚަބަރު ކިޔާލުމަށްފަހު، މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ހުތުރެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.