ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 4 މީހެކެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 25 އަށް އަރާފައެވެ.

ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ތިނަދޫއިން ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި ހުންނަ އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 އަދި 4 ގައި ކިޔަވާ ދެ ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ.

ތިނަދޫއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 982 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 954 މީހެކެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓިގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު މިވަގުތު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 4 މީހެކެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 25 އަށް އަރާފައެވެ.

ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ތިނަދޫއިން ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި ހުންނަ އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 އަދި 4 ގައި ކިޔަވާ ދެ ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ.

ތިނަދޫއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 982 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 954 މީހެކެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓިގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު މިވަގުތު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!