ޚަބަރު
މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު ކުއާޓާލީ ބުލެޓިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނު އިރު ޖުމުލަ ރިޒާވުގައި 912.4 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުއްޓެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރިޒާވް ހުރި ވަރަށް ވުރެ އަށް އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރިޒާވްގައި ހުރީ 844.7 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަން ހީނަރުވެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ޢާމްދަނީ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނާތީ ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނިގޮތިގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވީ ސަރުކާރުން މި އަހަރު ވިއްކި ސުކޫކާއި އިންޑިއާގެ ރިޒާވް ބޭންކުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ ޙަރަދުތައް އުޅެނީ 18.1 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޚަރަދުތައް އުޅުނީ 18.3 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށެވެ. އެއީ %78އެވެ. ޢަދަދުން ބަލާނަމަ މިއީ 14.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު ކުއާޓާލީ ބުލެޓިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނު އިރު ޖުމުލަ ރިޒާވުގައި 912.4 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުއްޓެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރިޒާވް ހުރި ވަރަށް ވުރެ އަށް އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރިޒާވްގައި ހުރީ 844.7 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަން ހީނަރުވެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ޢާމްދަނީ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނާތީ ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނިގޮތިގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވީ ސަރުކާރުން މި އަހަރު ވިއްކި ސުކޫކާއި އިންޑިއާގެ ރިޒާވް ބޭންކުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ ޙަރަދުތައް އުޅެނީ 18.1 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޚަރަދުތައް އުޅުނީ 18.3 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށެވެ. އެއީ %78އެވެ. ޢަދަދުން ބަލާނަމަ މިއީ 14.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!