ޚަބަރު
ގޯތި ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދީފައި ވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި

ގދ ހޯނޑެއްދޫ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ފްލެޓް ތަކަކީ ގޯތި  ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފްލެޓް ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯނޑެއްދޫ ރައީސް ޙުސައިން ވާރިޝް ވިދާޅުވީ އެ ރަށު ބަޔަކު މިއަދު ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހޯނޑެއްދޫ އިން ފްލެޓް ދޫ ކޮއްފައި ވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖެއް ކަމަށެވެ.


ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން  އަވަސް  އަރުވާލައިގެން ފްލެޓް ތައް ދޫ ކުރި އިރު ފްލެޓް ލިބުން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ނުކުރެވި ހުރި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ފްލެޓް ގެ އެގްރީމެންޓް ގައި ސޮއި ކުރުމުން އެފަރާތަކަށް ގޯތި ވެސް އަދި ފްލެޓް ވެސް ލިބި ފައިވަނީ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ރައީސް ވާރިޝް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެގޮތަށް ފްލެޓް ލިބި އެ ތަން ތަނުގައި ދިރިއުޅޭތާ 2 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ދަންނަވައިމިއަދާހަމަޔަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ހޯނޑެއްދޫ ގެ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިހުތިޖާޖު ކުރީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ހޯނޑެއްދޫ ގެ ފްލެޓް ތަކުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ވާރިޝް

  ރައީސް ހުސައިން ވާރިޝްއަށް ވެސް ވަނީ ތިބުނާ ގޮތަށް ފުލެޓެއް ލިބިފައި.ދެން ލަލާ

 2. ވަގުބަންގާޅީންނަށް ކާންދޭ ގޮތްދޫނުކުރާ ކޮރަޕްޓް ދެފުއްކެހެރި

  ހަވަރު ތިނަދޫގަ މިހާރު ރައީސްއަކަށް ހުރި ގޮތްދޫނުކުރާ ކަލޭގެ ބުނަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގަ ތިނަދޫގަ ހިއްކާފަ އޮތްބިމަކުން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގޯތި ދޫނުކުރާނެކަމަށެވެ. ކިތެންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭލެވިޔަސް ޕޕއމ ދެ ތަލަބޯ ތަލައިން ދުން އަރުވައިގެން އަޑުފޮށި ފޫދަންދެން ހަޅޭލެވިޔަސް އެއްކަމެއްވެސް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށެވެ.

ޚަބަރު
ގޯތި ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދީފައި ވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި

ގދ ހޯނޑެއްދޫ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ފްލެޓް ތަކަކީ ގޯތި  ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފްލެޓް ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯނޑެއްދޫ ރައީސް ޙުސައިން ވާރިޝް ވިދާޅުވީ އެ ރަށު ބަޔަކު މިއަދު ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހޯނޑެއްދޫ އިން ފްލެޓް ދޫ ކޮއްފައި ވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖެއް ކަމަށެވެ.


ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން  އަވަސް  އަރުވާލައިގެން ފްލެޓް ތައް ދޫ ކުރި އިރު ފްލެޓް ލިބުން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ނުކުރެވި ހުރި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ފްލެޓް ގެ އެގްރީމެންޓް ގައި ސޮއި ކުރުމުން އެފަރާތަކަށް ގޯތި ވެސް އަދި ފްލެޓް ވެސް ލިބި ފައިވަނީ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ރައީސް ވާރިޝް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެގޮތަށް ފްލެޓް ލިބި އެ ތަން ތަނުގައި ދިރިއުޅޭތާ 2 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ދަންނަވައިމިއަދާހަމަޔަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ހޯނޑެއްދޫ ގެ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިހުތިޖާޖު ކުރީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ހޯނޑެއްދޫ ގެ ފްލެޓް ތަކުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
 1. ވާރިޝް

  ރައީސް ހުސައިން ވާރިޝްއަށް ވެސް ވަނީ ތިބުނާ ގޮތަށް ފުލެޓެއް ލިބިފައި.ދެން ލަލާ

 2. ވަގުބަންގާޅީންނަށް ކާންދޭ ގޮތްދޫނުކުރާ ކޮރަޕްޓް ދެފުއްކެހެރި

  ހަވަރު ތިނަދޫގަ މިހާރު ރައީސްއަކަށް ހުރި ގޮތްދޫނުކުރާ ކަލޭގެ ބުނަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގަ ތިނަދޫގަ ހިއްކާފަ އޮތްބިމަކުން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގޯތި ދޫނުކުރާނެކަމަށެވެ. ކިތެންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭލެވިޔަސް ޕޕއމ ދެ ތަލަބޯ ތަލައިން ދުން އަރުވައިގެން އަޑުފޮށި ފޫދަންދެން ހަޅޭލެވިޔަސް އެއްކަމެއްވެސް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށެވެ.