ޚަބަރު
ތިނަދޫ 2 މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާއި ކްލަބްހައުސްއިން ބައްދަލުކުރަނީ

ތިނަދޫ 2 ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ 2 މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމެއް ކްލަބްހައުސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން 1 މާދަމާރޭ (12 ޖުލައި 2021) ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ކްލަބް ހައުސްގައި “ތިނަދޫ ޓޯކްސް” އިން މިބައްދަލުވުމުގައި އޮންލަިންކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ 2 މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާއި ކްލަބްހައުސްއިން ބައްދަލުކުރަނީ

ތިނަދޫ 2 ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ 2 މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމެއް ކްލަބްހައުސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން 1 މާދަމާރޭ (12 ޖުލައި 2021) ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ކްލަބް ހައުސްގައި “ތިނަދޫ ޓޯކްސް” އިން މިބައްދަލުވުމުގައި އޮންލަިންކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!